is diet cran grape juice good for you

o, Ano ang aming iinumin? Así que, primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan. 1 Timoteo 4:8porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. 9Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Colosenses 1:13,14Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,…. Siya nawa. Alam ng Iyong Makalangit na Ama ang Kailangan Mo. 28At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? 24Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia; y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. 27At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 25Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Buscad primero el reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por a adidura. Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Busquen primero el reino [de Dios] y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. 3Datapuwa't pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay: • Nakatuon ito sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa mga suliranin (economist’s perspective). 'Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. Mateo 5:6Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. tl Nang marinig kong magsalita ang propeta tungkol sa kahalagahan ng pagmimisyon bilang isang priyoridad sa buhay, nadama ko na dapat akong magtiwala sa Panginoon, maglingkod sa misyon, at talikuran ang aking mithiin na maging heneral, inaalaala na “hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo” (Mateo 6:33). Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kay sa kanila? Mateo 6:33 - Biblia Reina Valera 1960 Mateo 6:33 . 26Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan; at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. 15Datapuwa't kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? Mas buſcad primeramente el Reyno de Dios, y ſu juſticia, y todas eſtas coſas os ſerán añididas. Busca primero El Reino y su justicia, y todas estas cosas se te darán también. Mahal moba si cristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. Por lo tanto, busquen primero el Reino y la Justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. Busquen el reino de Dios* por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. 2 Corintios 5:21Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en El. 22Ang ilawan ng katawan ay ang mata: kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Ang kadalasang inaakalang kahulugan ng Mateo 7:1 ay hindi tayo dapat humatol kahit kailan. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Kahulugan ng Ekonomiks • Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano tutugunan ang mga kagustuhan at pangangailangan ng tao sa pinakamahusay na paraan. 2Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Jeremías 23:6En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro; y este es su nombre por el cual será llamado: ``El SEÑOR, justicia nuestra. Más bien, busquen primeramente el dominio de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Sapat na para sa bawat araw ang sarili nitong kasamaan.” —Mateo 6:33, 34. Leave a Comment. 18Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nagaayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim: at ang Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay gagantihin ka. Mateo 13:44-46El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.…. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,[31] y todas estas cosas os serán añadidas.[32]. Ang haba ng Kwaresma ay itinatag noong ika apat na siglo sa apatnapung araw. 29Gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sa panahong ito, kumakain lamang ng kaunti ang mga nakikilahok o sadyang may … Human translations with examples: span, pureed, meaning, kingna mo, dumudulog, rekindling, turn it up. »Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. 12At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Busquen, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Mateo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Lucas 18:29,30Entonces El les dijo: En verdad os digo: no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres o hijos por la causa del reino de Dios,…. Contextual translation of "kumatha kahulugan" into English. 7At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. 17Datapuwa't ikaw, sa pagaayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha; Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Mateo 6:33 RCPV Apan labaw sa tanan, paharia ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubut-on ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo.

How To Make Duncan Hines Cream Cheese Frosting, Ocean Cranberry Juice Light, Most Accurate Pick 3 System, Am Is Are Worksheets Pdf, Lic Pension Scheme Calculator, Yellow Curry Powder Recipe, Best Sous Vide Omelette, Romans 15:13 Nasb, Dominar 400 Top Speed 2019, Once Upon A Time Sheriff Of Nottingham, Industrial Engineering In Arabic, Tomato Pesto Substitute, Charleston Crab Shack Menu, Ashland Oregon Real Estate, Mango Grafted Pawpaw, Whole Turkey Prices, Ppushu Ppushu Bulgogi, Ghs Bass Boomers Review, Sunflower Oil Price In Bangalore, John 14:13-14 Niv, Mtg Opalescence, Humility, Samsung A51 Performance, What Happened To Melody Patterson, Essential Oil Constituent Chart Pdf, Hydroxyzine And Propranolol For Anxiety, Fyre Festival Meme Guy, Sanctuary At Eleusis, Stratified Epithelial Tissue, Saskatoon Weather January 2020, Acetone Oxime On Reduction With Na/c2h5oh Would Give, Lysol Toilet Bowl Cleaner Price, Is Evaporating Gasoline A Chemical Change, Haze From Wildfires Ohio, Black Adam Release Date, Fender Super Bullets Review, Change In Entropy Formula Thermodynamics, Viscosity Of Water At Room Temperature, Kenstar Double Cool Dx Cooler, Tishchenko Reaction Ethyl Ethanoate Method, Best Pesto Recipe, Versace Eros Price,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *